Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Vinpearl Hội An – Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 274.600.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 300.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể dự án Khu đô thị Võng Nhi và Đồng Nà, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 200.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể đền bù các dự án thuộc CN Trung tâm PT Quỹ đất Đông Giang , tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 90.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể đền bù các dự án Khu dân cư chợ Tam Đàn, huyện Phú Ninh , tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 91.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể đền bù các dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 50.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể cho dự án Khu dân cư phố chợ Bà Rén, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 100.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể đền bù các dự án thuộc CN Trung tâm PT Quỹ đất Đông Giang , tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 90.000.000 đồng

Khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể cho dự án Khu dân cư Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Giá trị tư vấn: 120.000.000 đồng