Theo Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 thì bất động sản là các tài sản bao gồm:

  • Đất đai; nhà, công trình gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, các tài sản gắn liền với đất đai
  • Các tài sản khác gắn liền với đất đai
  • Các tài sản khác do pháp luật quy định …

Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005 thì bất động sản được định nghĩa đất đai và những công trình do con người tạo nên gắn liền với đất.

Thẩm động giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

– Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác….

– Công trình xây dựng, công trình gắn liền trên đất ( bao gồm các tài sản gắn liền trên công trình xây dựng đó): Nhà phố, căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện,…

– Đất dự án.

– Nhà xưởng sản xuất.Trung tâm thương mại, chung cư, cao ốc văn phòng,..

– Nhà hàng, khách sạn, resort…

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Phương pháp so sánh trực tiếp (phương pháp so sánh thị trường)

– Phương pháp chi phí

– Phương pháp thu nhập (phương pháp đầu tư)

– Phương pháp thặng dư

– Phương pháp lợi nhuận

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

– Trích lục Bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực (nếu có)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (nếu có)

– Một trong các loại giấy chứng nhận nguồn gốc bất động sản (trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất), bao gồm:

+ Quyết định giao, cấp đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

+ Quyết định phân nhà, phân đất của thủ trưởng cơ quan đơn vị

+ Hợp đồng mua nhà của các đơn vị có tư cách pháp nhân được cơ quan có thẩm quyền giao đất làm nhà bán

+ Các giấy tờ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp

Trường hợp chủ bất động sản có các giấy tờ kể trên nhưng không đứng tên chủ đang sử dụng thì phải có các giấy tờ kèm theo chứng minh, ví dụ: Giấy tờ mua bán nhà, giấy tờ thừa kế, chia tặng bất động sản đó.

– Giấy phép xây dựng nhà, bản vẽ thiết kế xây dựng, sơ đồ vi trí bất động sản và các bản vẽ khác (nếu có)

– Chi tiết về quy hoạch từ cơ quan có chức năng ở địa phương hoawsjv của văn phòng đô thị (bản sao)

– Các hợp đồng mua, bán, cho thuê bất động sản (bản sao)

– Ảnh chụp toàn cảnh bất động sản

– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý của bất động sản …